23 Feb

Kiendercarnaval

Vur wie?

Vur alle prallekes en brakses die willen tullepeteren.
Hullie pa’s, ma’s, opa’s en oma’s kenne ok meejkomme.

Welluk?
Een fen fistje vur alle prallekes en brakskes.

Oe?
G’hoef oe eige nie oan te melde.

Wa kost da?
Binne komme is jimmaol vur niks.

Meer witte?

Belangrijke informatie

Datum
23-02-2020
Locatie
Huis van de Westrand - St Lucasplein 3
Tijd
13:11 - 17:11