Reglement Optocht Tullepetaonestad

Reglement Carnavalsoptocht Roosendaal

Artikel A. ALGEMEEN

 1. Inschrijving voor de jaarlijkse carnavalsoptocht kan uitsluitend geschieden door inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier van Stichting Carnaval Roosendaal. Dit formulier is te vinden op de website www.tullepetaonsnieuws.nl en dient digitaal ingestuurd te worden. Inschrijven is mogelijk tot 3 weken voor de optocht.
 2. Bij de inschrijving worden contactgegeven van de persoon opgegeven die verantwoordelijk is voor deelnemende vereniging. Hij/zij zorgt dat het deelnemersnummer tijdens de optocht duidelijk zichtbaar is.
 3. Bij inschrijving voor de categorieën grote en kleine wagens (categorie A, B en C) dient een ontwerp (met de afmetingen van de wagen) meegestuurd te worden, dat een goed beeld geeft van de uiteindelijke uitvoering van de wagen. De uiteindelijke beslissing over de indeling ligt bij het hoofd van de commissie optocht.
 4. De locatie waar de deelnemers hun deelnemersnummer en verdere instructies kunnen afhalen zal tijdig bekend worden gemaakt via de website www.tullepetaonsnieuws.nl.
 5. De commissie optocht dient, zowel tijdens het opbouwen op de optochtdag als ook in de maanden daarvoor, de gelegenheid geboden te worden om de onderdelen en voertuigen op bouw- en constructieve alsmede veiligheidsnormen te controleren.

Artikel B. DEELNAME

 1. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico. De Stichting Carnaval Roosendaal is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door deelnemers geleden schade en/of voor, door de deelnemers, aan derden toegebrachte schade/letsel.
 2. Deelname aan de optocht staat open voor eenieder die ouder is dan 16 jaar. Deelname voor personen jonger dan 16 jaar mag alleen onder begeleiding van een volwassen persoon.
 3. Uitgesloten van deelname aan de optocht zijn:
  A. Deelnemers met uitbeeldingen welke beledigend kunnen zijn aan:
  – een geloof of geloofsovertuiging;
  – (ingrijpende) maatschappelijke gebeurtenis;
  – personen en/of bevolkingsgroepen
  B. Deelnemers met levende dieren, ongetemd of getemd.
  C. Deelnemers en begeleiders die tijdens de optocht alcohol nuttigen.
  Indien punt A t/m C wordt waargenomen dient de desbetreffende deelnemer onmiddellijk het parcours te verlaten.
 4. Bestuurders van gemotoriseerde voertuigen dienen in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn voor het voertuig dat zij besturen.
 5. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan de optocht en de daarbij te gebruiken middelen. Veiligheidsvoorschriften zoals vermeld onder artikel D dienen nageleefd te worden.
 6. Bestuurders mogen niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen verkeren.

Artikel C. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

 1. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 2. Alle motorrijtuigen zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, waaronder onder meer worden begrepen: motorrijtuigen, bussen, tractoren, bromfietsen, etc., dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd. Dit blijft onverminderd van kracht en van belang wanneer de bestuurder bij manoeuvres, die het gevolg zijn van foutief besturen, schade veroorzaakt en aansprakelijk wordt gesteld. De verzekeraar heeft echter de mogelijkheid wanneer hij hier aanleiding toe ziet, op de veroorzaker van de schade verhaal te halen, vandaar het onder C-1 gestelde.
 3. Door het bestuur van Stichting Carnaval Roosendaal wordt een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op deze verzekering zijn alle schades met of door motorvoertuigen uitgesloten. Alle aangekoppelde tweewielige wagens, ook tandemassers, achter een personenauto vallen automatisch onder de dekking van de auto. Alle aangekoppelde wagens achter een vrachtwagen of landbouwtrekker vallen onder de aansprakelijkheid van het trekkende voertuig. Stichting Carnaval Roosendaal, noch de gemeente zullen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.

Artikel D. VEILIGHEIDSASPECTEN

 1. Eventuele constructies dienen van dusdanige uitvoering te zijn dat de veiligheid van deelnemers en toeschouwers niet in gevaar kan komen.
 2. De zijkanten in/om/voor de wielen van rijdende gedeeltes (dus ook van trekkers) moeten afgedicht zijn dan wel voldoende beveiligd door middel van begeleiding. Deze moeten er op toezien dat toeschouwers niet in de nabijheid van de wielen kunnen komen.
 3. Het is verboden vuurwerk, rookbommen e.d. tijdens de optocht te ontsteken. Daarnaast is open vuur verboden.
 4. De wagens zijn verplicht om door erkende organisaties goedgekeurde brandblusapparaten met een minimuminhoud van 6 kg aan blus stof (ABC-poeder) en een brandblusdeken mee te voeren.
  Deze dienen direct voorhanden te zijn. Voor grote wagens geldt minimaal twee brandblussers en voor kleine wagens minimaal één brandblusser. Alle blusmiddelen moeten duidelijk zichtbaar gesitueerd zijn. Op de wagen moet tenminste één persoon meerijden, die met de bediening van dit apparaat op de hoogte is.

  Elk ander object, niet zijnde een grote of kleine wagen, dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien, indien gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen.

  Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking. Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd, dit in speciaal daarvoor bestemde houders. Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd en vastgezet te zijn. Tevens dienen deugdelijke / goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te worden gebruikt, en deze ook als reserve onderdelen bij te hebben.

 5. De wagens dienen alle draaiende delen afgeschermd te hebben ook de cardanas tussen trekker en wagen.
 6. Defecte wagens dienen zo snel mogelijk het parcours te verlaten. Uiteenvallen van de optocht dient voorkomen te worden. Indien het defect snel verholpen is en de wagen wederom goedgekeurd is, kan de wagen achteraan de optocht weer ingevoegd worden.
 7. Bij een ernstige storing dient de deelnemer de dichtstbijzijnde optochtmedewerker of verkeersregelaar te  waarschuwen. De optochtmedewerkers zijn te herkennen aan armband van de Stichting Carnaval Roosendaal.

Artikel E. VERPLICHTINGEN DEELNEMERS

 1. Iedere deelnemer is verplicht zijn onderwerp/ontwerp en uitbeelding hiervan af te stemmen op normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen, terwijl de uitvoering carnavalesk dient te zijn.
 2. De afmetingen van de wagens mogen niet groter zijn dan zoals aangegeven bij artikel F.2 (categorieën en normen).
 3. De gehele optochtroute dient door alle deelnemers te worden gevolgd.
 4. Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van de leden van de commissie optocht (herkenbaar aan de armband van de Stichting Carnaval Roosendaal) en verkeersregelaars ten alle tijden stipt op te volgen.
 5. Alle deelnemers dienen zich een half uur voor het starttijdstip van de optocht (13.11 uur) op de opstelplaats te melden bij de vakcoördinator.
 6. Deelnemers die zich niet op de tevoren gemelde tijd bij de vakcoördinator gemeld hebben worden achter de stoet aangesloten. Deelname is buiten mededinging.
 7. Het is verboden om vanaf het moment van opstellen tot en met het einde van de optocht alcoholhoudende drank en/of drug te gebruiken of mee te voeren.
 8. Het voeren, uitbeelden of op enige andere wijze maken van reclame tijden de optocht is ten strengste verboden.
 9. Tijdens de optocht mag niet worden gecollecteerd, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door het bestuur van Stichting Carnaval Roosendaal en de gemeente Roosendaal.
 10. Deelnemers die niet aan de gestelde eisen voldoen of wiens gedrag daartoe aanleiding geeft, kunnen ten alle tijden door het Hoofd van de commissie optocht, politie of de veiligheidscoördinator van verdere deelname uitgesloten worden. Later zal beslist worden of verdere sancties nodig zijn.
 11. Het is niet toegestaan om enigerlei spullen langs de route, na de optocht op de Markt of op de opbouw- en afbreekplaatsen achter te laten.
 12. Na terugkomst op de Markt dienen alle motorvoertuigen met alle hier achter hangende onderdelen, en of carnavalswagens welke niet motorisch worden voortbewogen, zich zo snel mogelijk en op aangeven van de verkeersregelaars, organisatie en of politie te worden ontmanteld op de daarvoor aangewezen plaatsen. Na de optocht mogen op de Markt geen grote en kleine wagens tijdelijk worden geparkeerd dan wel ontmanteld.
 13. Het gemiddelde geluidsniveau van mechanische muziek tijdens een meting van 1 minuut mag maximaal 90 Db(a) bedragen. Voorafgaand aan de optocht bij het opstellen zal per deelnemer een referentie meting van 1 minuut gemaakt worden. Tijdens de optocht kan er meerdere malen gecontroleerd worden.

Artikel F. CATEGORIEËN EN NORMEN

 1. Bij inschrijving dient iedere deelnemer op te geven in welke categorie hij/zij wenst deel te nemen. De commissie Optocht beslist over de indeling in de categorieën:
  Categorie A – Grote wagens (Roosendaal)
  Categorie B – Grote wagens (Buiten Roosendaal)
  Categorie C – Kleine wagens
  Categorie D – Grote groepen (12 t/m 100 personen)
  Categorie F – Kleine groepen (3 t/m 11 personen).
  Categorie G – Paren (2 personen) / Enkelingen (1 persoon)
  Categorie I  – Muziekkapellen.
 2. Maximale eisen van de grote wagens (Categorie A, B):
  Grote wagens zijn langer dan 5.00 meter en korter dan 30.00 meter. Is de wagen langer dan 12.00 meter dan zijn meerdere bestuurbaar gekoppelde eenheden verplicht.

  Maximale eisen van de kleine wagens (Categorie C)
  Kleine wagens zijn langer dan 3.00 meter en korter dan 5.00 meter. (Het trekkende/duwende gedeelte niet langer dan 5 meter)

 3. Bouwbreedte en bouwhoogte
  * Bouwhoogte is 3.80 meter
  * Bouwbreedte is 2.50 meter
  * Doorrijhoogte is 8.00 meter
  * Doorrijdbreedte is 3.50 meter tot 4.00 meter hoog. Alles daarboven 2.50 meter breed.
 4. As afstand is 6.00 meter.
 5. Vast rijdend gedeelte is 12.00 meter. Langere gedeeltes moeten wendbaar zijn.
 6. De afstand tussen de straat en onderzijde wagen is minimaal 0.30 meter. Indien de ruimte tussen aan elkaar gekoppelde onderdelen groter is dan 3.00 meter, dan dient deze opvallend zichtbaar gemaakt te worden (Rood/Wit-gekleurd).
 7. Er mag op geen enkele wijze gebruik gemaakt worden van de aftak-as vanaf de tractor.

Artikel G. JURERING EN PRIJZEN

 1. De jury wordt samengesteld en benoemd door de commissie Optocht in samenspraak met de voorzitter van de jury. De jury hanteert de o.a. de volgende beoordelingsnormen:

  – Idee en uitbeelding

  – Techniek

  – Actie

  – Carnavalesk

  – Muziek

 2. Begeleiders van grote en kleine wagens worden niet beoordeeld in de categorieën actie en carnavalesk.
 3. De trekkende voertuigen voor de grote wagens zullen in de totale jurering worden betrokken,
 4. Bij de beoordeling van Muziek in de categorieën grote en kleine wagens (A, B en C) zal met name worden gelet op het spelen van Tullepetaonse muziek en/of muziek passend bij het idee en de uitbeelding van de wagen.
 5. Binnen één dag na de optocht is de uitslag van de optocht terug te vinden op de website www.tullepetaonsnieuws.nl. (technische problemen voorbehouden).
 6. De uitslag van de jury is bindend. Er kan over de uitslag niet worden gecorrespondeerd.
 7. Het prijzenschema en het inschrijfformulier zijn vanaf 11-11 op de website te vinden.
 8. De uitslag van de optocht wordt direct na de optocht bekend gemaakt. Deze bekendmaking vindt plaats op de Markt, waar ook de officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden.
 9. Alleen door het volledig uitrijden van de optocht kan men in de officiële prijzen vallen. Alle geldprijzen worden binnen 10 dagen op de opgegeven bank- of girorekening gestort.
 10. Er dient een 40% norm van het aantal punten te worden gehaald om voor geldprijzen in aanmerking te komen.
 11. Jurering zal plaatsvinden langs het gehele parcours.
 12. Bij de prijsuitreiking zullen alleen de nummers 1 t/m 3 per categorie worden uitgenodigd op het bordes voor het in ontvangst nemen van de prijs. Per deelnemer maximaal twee vertegenwoordigers op het bordes.
 13. Indien de optocht door weersomstandigheden, door de (plaatselijke) overheid bepaalde
  maatregelen en/of plaatselijke veiligheidsproblemen, niet door kan gaan zullen geen prijzen uitgereikt worden.
 14. Indien de optocht door een ernstige calamiteit stopgezet en afgelast wordt zal het bestuur van Stichting Carnaval Roosendaal beslissen of er prijzen uitgereikt worden.

Artikel H. SLOTBEPALINGEN

 1. Er zal tijdens de optocht door de Stichting Carnaval Roosendaal een strooifolder worden uitgedeeld met vermelding van uitbeelding en voorstelling van alle deelnemers. Deelnemers dienen daarom bij hun inschrijving deze informatie mee te sturen. Daarnaast wordt in het inschrijfformulier ook extra uitgebreide informatie gevraagd die beschikbaar wordt gesteld aan de speakers langs de route.
 2. Voor de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Carnaval Roosendaal na advies van de commissie Optocht.Indien een beslissing, waarin het reglement niet voorziet, onverwijld moet worden genomen, wordt deze genomen door het Hoofd van de commissie Optocht of diens plaatsvervanger.

  Voor zover de toepassing van de bepalingen in dit reglement tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, is de voorzitter van de Stichting Carnaval Roosendaal gerechtigd daarop uitzonderingen te maken en/of afwijkende maatregelen te nemen.

 3. Door de inschrijving als deelnemer aan de optocht onderwerpen alle deelnemers zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.