Regelement Carnavalsoptocht Roosendaal

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHT

 A. ALGEMEEN
 1. Inschrijving voor de jaarlijkse carnavalsoptocht kan uitsluitend geschieden door inzending van een volledig ingevuld inschrijffor­mu­lier van Stichting Carnaval Roosendaal op tijd en plaats zoals door het secretariaat van de Stichting Carnaval Roosendaal vroegtijdig be­kend wordt gemaakt.
 2. Inschrijfformulieren die na sluitingsdatum binnenkomen worden als niet ontvangen beschouwd.
 3. Bij de inschrijving worden naam,adres, etc. van de persoon opgegeven die verantwoordelijk is voor deelnemende organisatie/personen en voertuigen etc. Hij/zij zorgt dat het
indelingsnummer of letter tijdens de optocht duidelijk zichtbaar wordt gedragen.
 4. Bij aanmelding 3 weken voor de optochtdatum, dient door de inschrijvers van de categorieën wagens verplicht een ontwerptekening aan de optochtcommissie te worden overlegd, aan de hand waarvan de categorie-indeling kan worden vastgesteld.
 5. Plaats waar de deelnemers startgelden, indelingsnummers en eventuele verdere instructies kunnen afhalen zal tijdig bekend
worden gemaakt.
 6. De optochtcommissie dient tijdens de bouwen optocht de gelegenheid geboden te worden om de deelnemende onderdelen en voertuigen op bouw en constructieve alsmede veiligheidsnormen te kunnen controleren.
B. DEELNAME
 1. Deelname aan de optocht staat open voor eenieder die ouder is dan 16 jaar. Personen beneden gestelde leeftijd worden zonder
begeleiding niet in de optocht toegelaten.
 2. De Stichting Carnaval Roosendaal behoudt zich het recht voor deelnemers uit te nodigen buiten mededinging naar de
prijzen.
 3. Uitgesloten van deelname aan de optocht zijn:
A. Personen gekleed in licht ontvlambare kostuums.
B. Zij, die kwetsende, aanstootgevende en/of onsmakelijke voorstellingen uitbeelden.
C. Dieren, ongetemd of getemd.
D. Deelnemers en begeleiders die tijdens de Optocht alcohol nuttigen.
 4. Leeftijd van bestuurders dient 18 jaar of ouder te zijn en hij/zij dient in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn
voor hetgeen hij/zij bestuurd.
 5. Alle personen dienen een legitimatiebewijs te hebben, en deze op verzoek te kunnen tonen.
 6. Elke carnavalsvereniging is zelf verantwoordelijk voor deelname aan de optocht en de daarbij te gebruiken middelen. Hou dan ook rekening met eigen veiligheid, bouw verantwoord en veilig – topzwaar geeft gevaar – vooral bij het stoppen en aantrekken. Denk aan uw verantwoordelijkheid ten opzichte van de toeschouwers, vooral aan de kinderen.
 7. Alle motorvoertuigen auto’s, vrachtwagens, landbouwtrekkers, motoren, bromfietsen en zelfrijdende voertuigen die motorisch worden voortbewogen, moeten verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Alle bestuurders van een auto, vrachtwagen,
landbouwtrekker of motor moeten in bezit zijn van een geldig rijbewijs (geldig voor het betreffende voertuig) en niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen verkeren.
 C. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
 1. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd (verzekeringsbewijs op verzoek te tonen).
 2. Alle motorrijtuigen zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, waaronder onder meer worden begrepen: motorrijtuigen, bussen, tractoren, bromfietsen, etc., dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd(verzekeringsbewijs op verzoek te tonen). Dit blijft onverminderd van kracht en van belang wanneer U bij manoeuvres, die het gevolg zijn van foutief besturen, schade veroorzaakt en aansprakelijk wordt gesteld. De verzekeraar
heeft echter de mogelijkheid wanneer hij hier aanleiding toe ziet, op de veroorzaker van de schade verhaal te halen, vandaar het onder C-1 gestelde.
 3. Door het bestuur van Stichting Carnaval Roosendaal wordt een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, op deze verzekering zijn alle schades met of door motorvoertuigen uitgesloten. Iedere deelnemer wordt geacht, W.A.-verzekerd te zijn. Alle aangekoppelde tweewielige wagens, ook tandemasters, achter een personenauto vallen automatisch onder de dekking van de auto. Alle aangekoppelde wagens achter een vrachtwagen of landbouwtrekker vallen onder de aansprakelijkheid van het trekkende voertuig. De organiserende stichting, noch de gemeente zullen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
 4. Tijdens het transport naar en van het parcours dient iedere deelnemer (weggebruiker) te voldoen aan de wettelijke en plaatselijk geldende verkeersvoorschriften, en ook opmerkingen en aanwijzingen vanuit de organisatie in acht te nemen.
D. VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMERS
 1. Iedere deelnemer is verplicht zijn onderwerp/ontwerp en uitbeelding hiervan af te stemmen op normaal te stellen
eisen van maatschappelijk fatsoen, terwijl de uitvoering carnavalesk verantwoord dient te zijn.
 2. Eventuele constructies dienen van dusdanige uitvoering te zijn dat de veiligheid van deelnemers en toeschouwers niet in     gevaar kan komen.
 3. Wielen van wagens dienen behoorlijk te zijn afgeschermd.
 4. In verband met de veiligheid van de
deelnemers en publiek draagt de deelnemer er zorg voor dat naast de grote wagens enkele personen meelopen en toezicht houden.
 5. De afmetingen van de wagens mogen niet groter zijn dan zoals aangegeven bij punt E (categorie en normen).
 6. Iedere deelnemer dient zijn indelingsnummer, dat door de Optochtcommissie wordt uitgereikt, duidelijk zichtbaar voor zich uit te voeren of dragen.
 7. De gehele optochtroute, zoals vooraf door de Optochtcommissie wordt bekend gemaakt, dient door alle deelnemers te worden
gevolgd.
 8. Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van de Optochtcommissie ten alle tijden stipt op te volgen.
 9. Alle deelnemers dienen zich een half uur voor het tijdstip van vertrek op de opstelplaatsen te melden
bij de optocht leiding.
 10. De optocht vertrekt stipt om 13.11uur.  Zij die niet op de
tevoren gemelde tijd bij de samenstelling aanwezig zijn worden na toestemming van het hoofd van de optochtcommissie achter de stoet aangesloten.
 11. Het is verboden om vanaf het moment van opstellen tot en met het einde van de optocht alcoholhoudende drank te gebruiken!
 12. Het is verboden reclame te maken.
 13. Het is verboden vuurwerk, rookbommen, open vuur e.d. tijdens de optocht te ontsteken.
 14. De wagens zijn verplicht omjaarlijks door erkende organisaties goedgekeurde brandblusapparaten met een minimuminhoud
van 6 kg aan blus stof (ABC-poeder) mede te voeren en direct voorhanden te hebben.
Bij geen goedgekeurde brandblusser of onvoldoende blus stof
mag niet worden gestart. Op de wagen moet tenminste één persoon meerijden, die met de bediening van dit apparaat op de hoogte is. Alle blusmiddelen moeten direct  binnen handbereik en duidelijk zichtbaar worden gesitueerd.
Elk ander object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van
een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien indien gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of
gassen.  Het gebruik van open vuur is niet toegestaan. Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische
energie dient deze te zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking. Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd, dit in speciaal daarvoor
bestemde houders. Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen deugdelijke / goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te worden gebruikt, en als reserve onderdelen bij te hebben.
 15. Tijdens de optocht mag niet worden
gecollecteerd, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door het
bestuur van Stichting Carnaval Roosendaal en de gemeente Roosendaal.
 16. Wagens en overige gemotoriseerde voertuigen
mogen pas na goedkeuring door politie, brandweer en Stichting Carnaval Roosendaal hun plaats innemen op het ontvangen startnummer. De wagens dienen alle draaiende delen afgeschermd te hebben ook de cardanas tussen trekker en
wagen.
 17. Deelnemers die niet aan de gestelde eisen
voldoen of wiens gedrag daartoe aanleiding geeft, kunnen ten alle tijden door het Hoofd van de Optochtcommissie van verdere deelname uitgesloten worden, of door politie en of de veiligheidscoördinator. Later zal beslist worden of verdere sancties nodig zijn.
 18. Defecte wagens dienen zo snel mogelijk de optocht te verlaten. Uiteenvallen van de optocht dient voorkomen te worden. Kan er snel gerepareerd worden dan kan achteraan de optocht weer aangesloten worden.
 19. Het is niet toegestaan om enigerlei spullen op de markt of op en of langs de route achter te laten na het einde van de optocht.
 20. Na terugkomst (op de markt) dienen alle motorvoertuigen
auto’s, vrachtwagens, landbouwtrekkers, motoren, bromfietsen en zelfrijdende voertuigen die motorisch worden voortbewogen en met alle hierachter hangende onderdelen, en of (carnavals)-wagens welke niet motorisch worden voortbewogen te worden, zich zo snel mogelijk en op aangeven van de organisatie en of
politie. Te worden ontmanteld op de daarvoor aangewezen plaats. (Kloosterstraat en parkeerterrein in de Kloosterstraat Parklaan en lyceumlaan). Op de markt mogen geen bouwsels, auto’s etc. worden (tijdelijk) gestald dan wel ontmanteld.DIT IS TEN STRENGSTE VERBODEN.De organisatie behoud zich het recht in het kader van de veilig tegen de betreffende deelnemer maatregelen te nemen welke zij zich nodig acht.
E. CATEGORIEËN EN NORMEN
 1. Bij inschrijving dient iedere deelnemer op te geven in welke categorie hij wenst deel te nemen.

De Optochtcommissie beslist over de indeling in de categorieën:
Categorie A – Grote wagens (Roosendaal).
Categorie B – Grote wagens (Buiten Roosendaal).
Categorie C – Kleine wagens
Categorie D – Grote groepen (23 t/m 100 personen)
Categorie E – Middelgrote groepen (12 t/m 22 personen).
Categorie F – Kleine groepen (3 t/m 11 personen).
Categorie G/H – Paren (2 personen) / Enkelingen (1 persoon)
Categorie I  – Muziekkapellen.

 2. Maximale eisen van de wagens (Categorie A, B en C)
– Grote wagens zijn langer dan 5.00 meter en korter dan 30.00 meter. Is de wagen langer als 12.00 meter dan meerdere bestuurbaar  gekoppelde eenheden verplicht.
– Kleine wagens zijn langer dan 3.00 meter en korter dan 5.00 meter.
– Zowel bij grote als kleine wagens exclusief tractor:
* Bouwhoogte is 3.80 meter
* Bouwbreedte is 2.50 meter
* Doorrijhoogte is 8.00 meter
* Doorrijdbreedte is 3.50 meter tot 4.00 meter hoog.
Alles daarboven 2.50 meter breed.
– As afstand is 6.00 meter.
– Vast rijdend gedeelte is 9.00 meter. Langere gedeeltes moeten wendbaar zijn.Onderzijde
– straatafstand is minimaal 0.30 meter. Indien de ruimte tussen aan elkaar gekoppelde onderdelen groter is dan 3.00 meter, dan dient deze opvallend zichtbaar gemaakt te worden
(Rood/Wit)
– Er mag op geen enkele wijze gebruik gemaakt worden van de aftak-as vanaf de tractor.
F. PRAKTISCHE WENKEN
 1. De optocht zoveel mogelijk te laten trekken zonder de actie te storen.
 2. Regelmatig achterom kijken of er geen gaten vallen, dan tempo aanpassen.
 3. Bij een ernstige storing de dichtstbijzijnde persoon van de organisatie waarschuwen, deze stelt het hoofd van de optochtcommissie op de hoogte. Deze zal gepaste maatregelen nemen.
 4. Bij een defecte wagen:
deze onmiddellijk, desnoods met behulp van het publiek, uit de route verwijderen en de rest van destoet laten passeren. Later kant het eventueel gerepareerde onderdeel worden ingevoegd stel echter het hoofd van de optochtcommissie op de hoogte achter welk nummer er wordt ingevoegd.
 5. Let op dat loopgroepen het tempo niet verhogen, wagens kunnen dan immers niet volgen. Laat geen gaten vallen achter u.
 6. Alleen het Hoofd van de Optochtcommissie geeft opdracht tot stoppen door aan de optochtmedewerkers.
 7. Bij opheffing oponthoud krijgen alle optochtmedewerkers bericht van het Hoofd van de Optochtcommissie.
 8. Let op dat de indelingsnummers zichtbaar bevestigd zijn of /gedragen worden.
 9. Aanwijzingen van de optochtmedewerkers
dienen opgevolgd te worden. Hierover geen discussie voeren.
G. JURERING EN PRIJZEN
 1. De jury wordt samengesteld en benoemd door het bestuur van de Stichting Carnaval Roosendaal. De jury hanteert de volgende
beoordelingsnormen:
Rubriek I
– Idee en uitbeelding (maximaal 10 punten per deelnemer, per jurylid).
Cat.: A B C D E F G HRubriek II
– Techniek (maximaal 10 punten per
deelnemer, per jurylid).
Cat.: A B C D E FRubriek III
– Actie (maximaal 10 punten per deelnemer, per jurylid).
Cat.:  A B C D E F G H I

Rubriek IV
– Carnavalesk en contact met publiek
(Maximaal 15 punten per deelnemer, per jurylid).
Cat.: A B C D E F G H I
Rubriek V
– Muziek (maximaal 10 punten per deelnemer, per jurylid).  Cat.: A B

Muziek (maximaal 20 punten per deelnemer, per jurylid).
Cat.: I

 2. Begeleiders van grote wagens zullen niet worden beoordeeld op rubriek IV Actie. De trekkende voertuigen voor de grote wagens zullen wel in de totale jurering worden betrokken, hetgeen impliceert dat een jurylid punten in mindering kan brengen
voor onversierde of niet omgebouwde trekkende voertuigen.
 3. Bij de beoordeling van Rubriek V Muziek zal met name worden gelet op het spelen van Tullepetaonse muziek en/of muziek passend binnen het jaarlijkse motto of passend bij het idee en de uitbeelding van de optochtdeelnemer.
 4. Binnen één maand na de optocht worden de puntenaantallen van de jury aan de deelnemers bekend gemaakt.
 5. De uitslag van de jury is bindend. Er kan over de uitslag niet worden gecorrespondeerd.
 6. Het prijzenschema wordt gelijk met het inschrijfformulier toegezonden.
 7. Bij gunstige weersomstandigheden zal de klassering per categorie direct na de optocht bekend gemaakt worden. Deelnemers die hierop willen wachten kunnen zich op een nader te bepalen plaats opstellen.
De officiële prijsuitreiking zal op de Markt bekend worden gemaakt, alle geldprijzen worden binnen 10 dagen op de opgegeven bank- of girorekening gestort.
 8. Alleen door het volledig uitrijden van de optocht kan men in de officiële prijzen vallen. Bij vroegtijdig beëindiging niet. Bij een vroegtijdige beëindiging zal de Optochtcommissie in overleg met
de jury beslissen of zo’n wagen in aanmerking kan komen voor een alternatieve prijs.
 9. Wagens buiten Roosendaal vallen in een aparte categorie (B).
 10. De volgorde van de prijzen is de volgorde die de jury aangeeft.
 11. Er dient een 40% norm van het aantal punten te worden gehaald om voor geldprijzen in aanmerking te komen.
 12. Als startgeld zullen per categorie een aantal loten ter beschikking worden gesteld.
 13. Jurering vindt plaats vanaf de Markt t/m het eindpunt op de Markt langs het gehele parcours.
 14. Hij/zij ontvangt van de organisatie een startnummer, tegen inlevering van dit startnummer kan dan de prijs tijdens de prijsuitreiking worden overhandigd. Indien er geen startnummer getoond kan worden, wordt er geen prijs uitgekeerd.
 15. Indien de optocht door weersomstandigheden, door de (plaatselijke) overheid bepaalde maatregelen en/of plaatselijke veiligheidsproblemen, zodanig dat de optocht niet door kan gaan, behoud Stichting Carnaval Roosendaal zich het recht geen prijzen uit te keren in alle categorieën.
H. SLOTBEPALINGEN
 1. Er zal tijdens de optocht door de Stichting Carnaval Roosendaal een folder worden uitgegeven met vermelding van uitbeelding en voorstelling van alle deelnemers. Deelnemers dienen daarom vóór een door de Stichting Carnaval Roosendaal opgegeven datum de gegevens te verstrekken.
 2. Voor de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Carnaval Roosendaal na advies
van de Optochtcommissie.
Indien een beslissing, waarin het reglement niet voorziet, onverwijld moet worden genomen, wordt deze genomen door het Hoofd van de Optochtcommissie of diens plaatsvervanger.
Voor zover de toepassing van de bepalingen in dit reglement tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, is de voorzitter van de Stichting Carnaval Roosendaal gerechtigd daarop uitzonderingen te maken en/of afwijkende maatregelen te
nemen.
 3. Door de inschrijving als deelnemer aan de optocht onderwerpen alle deelnemers zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.